BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 

UCHWAŁA NR 311/XXXVIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 18 lutego 2010 r.w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach(Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. zm.) w związku z art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 z późn. zm.)

§ 1

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
3. Nadzór bieżący nad działalnością Biblioteki Publicznej sprawuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zwana dalej Biblioteką posiada osobowość prawną poprzez wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją RIK 2/2000

§ 2


Siedzibą Biblioteki jest miasto Nowy Dwór Gdański, a terenem jej działalności obszar miasta i gminy Nowy Dwór Gdański


                                                                                                                                § 3


1. Biblioteka pełni funkcję Biblioteki Powiatowej dla bibliotek Publicznych powiatu Nowodworskiego na podstawie:
1.) uchwały Nr 108/XV/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie zgody na realizację zadania w postaci prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
2.) porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nowodworskiego.
2. Zadania wynikające z realizacji ust.1 określa załącznik do uchwały§ 4


Biblioteka realizuje cele określone w art. 4 Ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.


§ 5


Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych wszystkich grup czytelniczych z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelniach, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4. rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotycząca wiedzy o własnym regionie,
5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień, między innymi:


§ 6


1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje oraz odwołuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zgodnie z art.15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.


§ 7


1. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biblioteki.
2. Biblioteka zatrudnia pracowników służby bibliotecznej o kwalifikacjach określonych w odrębnych przepisach, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.


§ 8


Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.


§ 9


Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny, a także inne komórki organizacyjne służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 10


1. Organizację i tryb pracy Biblioteki określa regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.
3. Dyrektor może tworzyć jednostki organizacyjne Biblioteki, których powołanie wynika z potrzeb
i kierunków rozwoju Biblioteki.
4. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.


§ 11


Biblioteka prowadzi:
1. Wypożyczalnię dla Dorosłych w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Czytelnię dla Dorosłych w Nowym Dworze Gdańskim oraz Czytelnię Internetową 
3. Oddział dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim.
4. Filię Biblioteczną w Marynowach.
5. Filię Biblioteczną w Lubieszewie.
6. Filię Biblioteczną w Kmiecinie.
7. Filię Biblioteczną w Jazowej.
8. Filię Biblioteczną w Marzęcinie.

                                                                                                                              § 12


1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2
2. Opłaty mogą być pobierane:
a) za usługi reprograficzne,
b) za wypożyczenia międzybiblioteczne, międzynarodowe,
c) za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.


§ 13

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez dyrektora.


§ 14


1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Majątek i dochody Biblioteki mogą być wykorzystane jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.


§ 15


1. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki określa organizator.

§ 16


1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki są:
- dotacje z budżetu gminy,
- dotacje na realizację zadań zleconych,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- dochody własne.


§ 17


1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

§ 18


1. W dokumentach i korespondencji Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.
2. Materiały biblioteczne stemplowane są pieczęcią okrągłą zawierającą nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.


§ 19


1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Wszystkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

§ 20


Traci moc Uchwała Nr 317/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21grudnia 2001 roku.


§ 21


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.


§ 22


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław ŁukaszewiczZADANIA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2685815