BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI i FILII BIBLIOTECZNYCH w MARYNOWACH, LUBIESZEWIE, KMIECINIE, JAZOWEJ i MARZĘCINIE

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 1
1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem dla Czytelników,
b) okaże dowód osobisty,
c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu,.
2. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
3. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
4. Przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych kierownik wypożyczalni ustala kaucję.
5. Nieodebrana kaucja przejmowana jest przez Bibliotekę po upływie 2 lat od chwili, gdy czytelnik zaprzestał korzystania z wypożyczalni.
6. Wypożyczać można jednocześnie cztery woluminy.
7. Czytelnicy nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP mogą wypożyczać jednocześnie jeden wolumin, za który są zobowiązani pozostawić kaucję w wysokości nie mniejszej niż 25zł.
8. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni.
9. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek.
10. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 8, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
11. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§ 2

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

§ 3

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości co najmniej 0,50 zł za każdy dzień od jednego woluminu.
2. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
a) 10 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,
b) 15 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,
c) 3-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.
7. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala kierownik wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.
8. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
9. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
10. Kierownik Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne poświadczenie.
11. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4
1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Biblioteki tylko pod opieką osób pełnoletnich. Bibliotekarze nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Biblioteki i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

§ 5
Informacje o przetwarzaniu danych
 1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,ul. Sikorskiego 23e-mail: biblioteka.nowydworgd@poczta.internetdsl.pl
  tel. 55 247 26 49
  reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 3. W sprawach związanych ze swoimi danymi Czytelnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Dane Czytelników będą przetwarzane w celu:
  - ochrony zbiorów bibliotecznych na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 14 ust. 2 pkt. 5),
  - statystycznym wynikającym z obowiązku sprawozdawczego na rzecz statystyki publicznej (art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktywności Czytelnika.
 6. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Czytelnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy np. nr telefonu, email, wizerunku) do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Czytelnik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 9. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Kierownikowi Biblioteki, względnie wpisywać do książki skarg i wniosków.
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, Wypożyczalni dla Dorosłych lub filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański  - może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmują kierownicy filii.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.


Nowy Dwór Gdański, dnia 23.05.2018 r.
Zatwierdzam: Dyrektor BPMiG Nowy Dwór Gd. 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2546733